Teenused


Kohtumenetlus, täite- ja pankrotimenetlus

 • tsiviilkohtumenetlus (hagimenetlus ja hagita menetlus kõigis kohtuastmetes)
 • pankrotimenetlus (algatamine ja osalemine, nõudeõiguste teostamine)
 • täitemenetlus (suhted kohtutäituriga, järelevalve kohtutäituri tegevuse üle, kohtutäituri tegevuse vaidlustamine jms)

Võlaõigus (sh lepinguõigus)

 • müügi-ja ostulepingud
 • üüri- ja rendilepingud
 • laenu-, krediidi- ja liisingulepingud
 • töö- ja teenistuslepingud ja tööõigus
 • teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus- jms lepingud)
 • nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
 • lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms)
 • vaidlused seoses lepingute täitmisega
 • võlanõuete ost

Äri- ja ühinguõigus

 • äriühingute asutamine ja likvideerimine
 • ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised
 • aktsionäride (osanike) vahelised suhted
 • juhatuse, nõukogu ja aktsionäride (osanike) vahelised suhted
 • juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku (osanike koosoleku) otsuste ja protokollide koostamine
 • registritoimingud