Alternatiiv tsiviilvaidluste kohtulikule lahendamisele

Sisestas kristel 14. dets 2009 Uudised | Kommenteeri esimesena

Seadusega reguleeritakse lepitusmenetlust tsiviilasjades. Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik (lepitaja) toetab lepitusosaliste suhtlust eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja võib lepituse asjaolude ja lepitusmenetluse kulgemise põhjal esitada pooltele omapoolse lahendusettepaneku.

Lepitajaks võib olla füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks lepitamise. Lepitamist võib läbi viia ka vandeadvokaat, notar või seaduses sätestatud juhul riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan.

Kehtestatakse lepitaja kohustused (erapooletus, sõltumatus, vaikimis- ja selgitamiskohustus jne) ja lepitusmenetluse läbiviimise kord. Kohus saab lepitaja vahendusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistada. Sel juhul on kokkulepe täidetav täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Täitedokumendiks on ka lepitusorgani kinnitatud kokkulepe.
Lisa kommentaar